کسی سوهان قم درست کرده؟
من با دستور اقای نمازی خواستم درست کنم
بیشتر از 3 ساعت روی حرارت ارد گندم و ارد جوانه رو هم زدم اما اخرش به جا قهوه ای شدن سبز لجنی شد
میخواست بدونم کسی میدونه چرا؟