دستمال سفره مهمونی خونه خالم:


از روی این عکس درست کردم: