این ظرف کماچ سهن عیدم هست که با همین ظرف پذیرایی کردماینها را هم این مدلی درست کردم برای بچه ها و همسری که خوردنش راحت تره خیلی خوشمزه ومقوی