گلوریا جان ببین من هم موهام فر ریزه وقتی لز حمام میام اگه صاف کنم با اتو یا سشوار بعد یه ساعت وز میشه یه اراشگاهی رفتم موهامو رنگ کنم بهم گفت ماسک داخل حمام مخصوص موهای خشک و زبر lafarrerr استفاده کن تو حموم بعد حمام هم میام بیرون وقتی موهام دو نمه از سرم ضد وزش استفاده میکنم خیلی خوبه همیشه دعاش میکنم این دو تارو بهم معرفی کرد