چی شد پس نیامدند

مامان غزل نت خواهری هم تموم شد؟؟؟