مابرای نگهداری انار از یک سبد چوبی استفاده میکنیم,داخلش انارهای سالم را میچینیم و رویش را با علف های خشک نمدار می پوشانیم.ما بهش میگیم علف نَرمِگی.. هرازچندگاهی هم به اصطلاح انارها را دست چین میکنیم تا اگر اناری خراب یا خشک شده کنار بذاریم.به این شیوه هم ما تا اواخر بهار انار داریم و فقط 2-3 ماهی بدون این میوه بهشتی سر میکنیم...

از آب انار توی آش انار هم استفاده میکنیم.زن دایی من همیشه خدا برای آش توی فریزرش آب انار منجمد داره..به به دهنم آب افتاد.اطلاعاتم از آش دقیق نیست چون همیشه آماده کرده خورده ام.. خدا همهمامان ها را نگه داره