البالو خشکه طبق توضیحات در این پست...
خشک کردن آلبالو در منزل-تنقلاتی با آلبالو
با این روش البالو ها زودی خشک میشن و البته من ابدار ورشون میدارم نمیزارم زیادی خشک شن.