ترشی گوجه سبزگوجه های سبز را شستم بعد از خشک شدن درون شیشه ریختم و روش هم سرکه و سبزی معطر ( شیشه سمت چپ )

یک مقداری از گوجه سبز را ریختم داخل آب جوش و حدود یک تا دو دقیقه روی حرارت بود ( شیشه سمت راست )
کمی رنگ این گوجه تیره تر بود