شامی رشتی یا شامی ماه رمضانی
غذاها و خوردنیهای استان گیلان و مازندران