این هم هفت سین سال 94 من.

از نوع آبشاری از تو لیوان بود.

این عکس قبل از کامل شدن سفره است.
نام: DSC09519.jpg نمایش: 273 اندازه: 100.9 کیلو بایت

این هم بعد از کامل شدن سفره.

نام: DSC09604.jpg نمایش: 254 اندازه: 102.5 کیلو بایت

این هم نمای سبزه ام (سبزی ام شاهی بود) از بالا.

نام: DSC09605.jpg نمایش: 249 اندازه: 100.3 کیلو بایت

این هم عکس نزدیکتر از لیوان ها.

نام: DSC09600.jpg نمایش: 246 اندازه: 102.5 کیلو بایت

نام: DSC09523.jpg نمایش: 246 اندازه: 102.3 کیلو بایت