شولی شلغم
دستورش را بلد نیستم چون کار مامان جونمه
کسی خواست می پرسم ازش

نام: IMG_20161007_171910_1195558430.jpg نمایش: 223 اندازه: 101.5 کیلو بایت