آش معجون خوشمزه
ايندفعه كمي جعفري تازه هم بهش اضافه كردم و با بلغور جو پختم
بسي خوشمزه به به