سوپاپش ایراد داشت. کلاهکه روی سوپاپه فشارو نداشت. رو عکس کارتنش داره اما خودش نداشت :( واسه همین بخارو تو خودش نگه نمیداشت. بردیم تعمیرگاه درست کرد