ببخشید سوالمو اینجا میپرسم
کسی کار دکتر محترمی و میدونه خوبه یا نه تو بارداری و سزارین؟