نوشین جون منم مثل استار جون دقیقا همین خواهشو ازت دارم..............خیلی خیلی خوش رنگ و خوشگله..مرسی خانومی.