ببخشید اینو اگه روز قبل مهمونی درست کنیم مزه اش خراب میشه ایا