مثل اینکه خودمون باید بریم درستش کنیم وبیایم عکسشو بزاریم کسی پیگیر نیست