نظر سنجی 76 امین مسابقه عکاسی مکمل

مشایه..... طی طریق عشق

 1. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه 2. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه

 3. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه

 4. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه
 5. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه 6. anar1390
  anar1390
 7. titish khanoom
  titish khanoom
  حالا که تا دیار تو ما را نمـــی برند
  ما قلبمان شکست،حرم را بیاورید.........
 8. پرناک
  پرناک
 9. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه
  یه خیابون بهشتی
  اسمش بین الحرمیه
  یه طرف آقام اباالفضل
  یه طرف ارباب حسینه .....


 10. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه


 11. titish khanoom
  titish khanoom
  گفتند کارتان؟ همه گفتیم نوکـــــــریم
  چون بار عشق را به سر شانه میبریم

  با هرکه گفت گریه چرا؟گفتـــه ایم که
  ما داغدار حنجــــــرِ در زیرِ خنجــــــریم
 12. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه
 13. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه


 14. zeitoon2
  zeitoon2
  ﺧﻄﯿﺐ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎﯼ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ " ﺭﻩ" ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ:
  ﯾﮑﺒﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﻓﻼﻧﯽ! ﻣﻨﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻭﯼ 40 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﺎﯼ ﻣﻨﺒﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻭﺭ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ!
  ﻣﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺍﻣﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ 40 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻡ.
  ﺁﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺗﺎﻕ؛ ﻣﺎ ﺍﺻﻼ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
  ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ
  ﻭ ﺍﺻﻼ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﺩ ؛ ﺣﺪﻭﺩﺍ 20 ﻧﻔﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟!

 15. zeitoon2
  zeitoon2
  ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺷﺪﻡ ﺍﻗﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﮐﻔﻨﺶ ﻫﻢ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ:ﺗﻮ " ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿـــﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ " ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ؟؟؟ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﺍﺩﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺍﻗﺎ . ﻣﯿﻔﺮﻣﻮﺩ: ﺧﯿﻠﯽ؟ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﺍﺩﻧﺪ ﺍﻥ ﺷﺎﺀﺍﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺖ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﻗﺎﯼ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻔﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﮏ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺪ.ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ.ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩﻡ : ﺁﻗﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺍ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﻭ ... ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ.ﺁﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﺍﮔﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﻡ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺯﻫﺮﺍﺳﺖ!
 16. zeitoon2
  zeitoon2
 17. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه
  ابد ولله والله والله والله ما ننسی حسینا ............................
 18. titish khanoom
  titish khanoom
  تو را گم کردم و بی تو به یک سو راه افتادم
  همین که راه افتادم،درون چاه افتـــــــــــادم
  شبیه کوه پشتم بودی و اکنون ببیــن بی تو
  کنار کوهی از غم ها شبیه کاه افتـــــــــادم
  دوباره دیر فــــــهمیدم ،دوباره زود گــم کردم
  دوباره من زمین خوردم، دوباره آه افـــــــتادم
  شب غم بود،ماتم بود،چشمانم سیاهی رفت
  کـــــــنار حوض خوابیدم ،کــــــنار ماه افتادم
  سرکوچه،حسیــــــــنیه،صدا یی بیقرارم کرد
  کسی میگفت یا مظــــلوم،ثــــــارالله،ا فتادم
  شب شام غریبان بود و شمع کوچکی دیدم
  دلم روشن شد و آخر به سویت راه افتـــادم
  .......
 19. titish khanoom
  titish khanoom
  باشد قبول،من حرمت را نخواستـــــم
  لطفی نشان نده،کَرَمت را نخواســتم
  وقتی حرم برای بَدان نیست خب بگو:
  تو هم بَدی،بگو قدمت را نخواســــتم
 20. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه
  ای رفیقان که سوی شهر حسین در سفرید
  این دل غمزده و زار مرا هم ببرید
  زیر یک پرچم و بیرق همگی سینه زدیم
  شرط و انصاف نبوده که شما ها بپرید
  فکر این مساله بدجور خرابم کرده
  که چرا شاه کرامت دل من را نخرید
  من شنیدم که در این خانه بد و خوب یکیست
  ولی فهمیده ام انگار شما خوب ترید
  و ببالید به خود چون که رسیدید حرم
  بین خوبان زمان از همه خوبان به سرید
  به مقام علی اکبر که رسیدید مرا یاد کنید
  جان زینب به سوی مقتل ارباب نرید
  یک نصیحت کنم و از همگی ذکر دعا
  مدیونید از آن شهر کفن ها بخرید
  روزگاریست به رویای حرم دلبستم
  چقدر صحن تو زیباست مرا هم دریاب
  دست من نیست که این بیت شده ورد لبم
  حرمت قبله دلهاست مرا هم دریاب
  از غم و هجر حرم پیر شدم میدانی
  عشق من گنبد سقاست مرا هم دریاب

  مرا هم دریاب مرا هم دریاب مرا هم دریاب
  اربابم مرا هم دریاب
 21. anar1390
  anar1390
  جا مانده*ایم و شرح دل ما خجالت است
  زائر شدن، پیاده، یقینا سعادت است
  ویزا، بلیط کرب و بلا مال خوب هاست
  سهم چو من پیامک "هستم به یادت" است
  یک اربعین غزل، به امید عنایتی...
  این بغض من اگر چه خودش هم عنایت است
  چیزی برای عرضه ندارم مرا ببخش
  یعنی غزل، نشانه*ی عرض ارادت است
  ما هیچ، ما گناه... فقط جان مادرت
  امضا بکن که نوکرت اهل شهادت است
  "باشد حسین ، کرب و بلا مال خوب*ها"
  یک مهر تربت از تو برایم کفایت است...
 22. anar1390
  anar1390
  این شعر تقدیم به اونایی که قسمت نشد امسال برن کربلا...

  تو میروی سفر اما روایتش با ما
  روایت پر سوز، پر ز غربتش با ما
  ... پیاده رفتن تا کربلا برای شما
  وصورتی پر اشک،آه و حسرتش با ما
  ... شلوغی حرم اربعین برای شما
  دل و سه کنج اتاق،اوج خلوتش با ما
  ضریح در بغل و بوسه ها برای شما
  زهی نبود سعادت ، ملامتش با ما
  نماز عشق ، بالای سر ، برای شما
  وسجده های مکرر به تربتش با ما

  خوش آن دمی که گویدم ارباب:
  دلی که شکسته است اینجا،حاجتش با ما...
 23. anar1390
  anar1390
  می گویند زنهای عرب دلشان که می گیرد،غصه که میافتد به جانشان، راه کج می کنند سوی حرم تو آقا! می نشیند یک گوشه چادرشان را روی صورتشان می کشند هی می گویند یا عباس ادرکنی،ادرکنی بحق اخیک الحسین،اصلا حرم شما معروف است به عقده گشایی و باز کردن سفره دل...
  می گویند شیعیان مدینه کارشان که گیر می کند روزگار که سخت می گیرد، *یک راست می روند پشت دیوارهای بقیع ستون دوم روبروی حرم نبوی و مادرتان را قسم می دهند به شما به شمایی که مشگل گشای دلهایی...
  می گویند شما کاشف الکرب حسینی آقا... می گویند هر که می رود کربلا غم های دلش حواله می شود به سوی حرم شما، عقده های دلش باز می شود در آن صحن، دلش آرام می گیرد...
  یا عباس!
  کرب هایم را برایت آورده ام
  غصه هایم را آورده ام
  نه راهی به مدینه دارم نه به کربلا . مانده ام در این شهر پر التهاب.
  مانده ام در این خستگی.
  نذر کرده ام برای دل خسته ام،نذر کرده ام بنشینم گوشه ای و *برای دل خسته ام بخوانم:"یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ کَرْبی بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ"
  دریاب این دل را.
 24. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه
  یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِکْشِفْ کَرْبی بِحَقِ اَخْیکَ الْحُسَیْنِ
 25. مامی جون نجمه
  مامی جون نجمه
نمایش نتایج: از 1 به 25 از 29
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

محاسبه ي شاخص توده ي بدني

وزن به کيلـو گـرم
قد به سانتي متر

شاخص توده ي بدني
بازه ي وزني مناسب شما